Privacyverklaring

inwerkingtreding: 25 mei 2018

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. U wordt aangeraden deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Inleiding
Houben staat bekend om haar unieke formule: Het vooropstellen van goede kwaliteit en de beste service. Wij doen er alles aan om onze opdrachtgevers elke dag 100% tevreden te stellen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Aangezien wij ter uitvoering van onze missie persoonsgegevens verwerken, staat centraal dat wij u transparantie bieden over welke gegevens wij over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen.

Daar waar wij spreken over ‘wij’ of ‘Houben Beheer BV’ wordt bedoeld Houben beheer BV alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, zijnde Houben Renovatie BV, B Houben Holding BV, GMM Houben Holding BV en J. Houben holding BV.

Wij vinden het uiterst belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met (uw) persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons te allen tijde aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat:

 • duidelijk wordt vermeld voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring;• wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • er aan u uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kunt u contact opnemen via: bianca@houbenrenovatie.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Van wie, welke gegevens, met welke doeleinden wij verwerken is afhankelijk van onze relatie met u.

Van wie verwerkt Houben Beheer BV de persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Leveranciers en hun vertegenwoordigers
 • Opdrachtgevers, haar medewerkers en haar klanten, wie zijn die klanten (bijvoorbeeld
  huurders van woning stichtingen)
 • Afnemers en onderaannemers en haar vertegenwoordigers
 • Eigen medewerkers alsmede ingehuurde medewerkers
 • Zelfstandigen Zonder Personeel die werkzaamheden voor ons verrichten

Let op
Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers en/of relaties aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers en relaties hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Waarom verwerken wij klantgegevens

a. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken. Daarnaast
leggen wij camerabeelden vast van activiteiten binnen onze gebouwen en op onze terreinen. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking, bescherming van eigendommen of in het kader van bewijsvoering.

b. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een enquete invult.

c. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te
voeren
Als u voor uw werk contact heeft met de Houben groep kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot onze kantoren en werklocaties

d. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen.. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

e. Voor onze bedrijfsvoering
Als Houben groep moeten wij, mede ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens verzamelen die onder anderen inzicht geven in aard van de werkzaamheden, status alsmede eventuele bijzonderheden. Ten behoeve van de door onze opdrachtgevers gewenste openheid
en transparantie, alsmede ten behoeve van het vervaardigen van de benodigde management informatie verzamelen wij de noodzakelijke gegevens

f. Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen
nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwerkt de Houben Groep ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Gegevens over uw gezondheid
Wij verwerken geen gegevens over gezondheid van relaties van onze opdrachtgevers.

Strafrechtelijke gegevens
Wij verwerken geen gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en dergelijke van relaties van onze klanten

Overige bijzondere persoonsgegevens
Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Houben groep Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen binnen de Houben groep worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast hebben wij onze website versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de bovengenoemde doeleinden te realiseren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een onder- of nevenaannemer, maar ook aan een loodgieters- of poetsbedrijf.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u ons daartoe verzoekt of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Kan ik zien welke persoonsgegevens de Houben groep van mij verwerkt?
U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, dan wel deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Stuur ons hierover een mail naar bianca@houbenrenovatie.nl.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij de directie van Houben Renovatie BV te Maastricht..

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Houben groep kunt u terecht bij de directie van Houben Renovatie BV te Maastricht

Kan de Houben groep dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.houbenrenovatie.nl.

Verklaring van woorden
Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen (ingeval van medewerkers)
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze
  administratie.